برنامه هفتگی مؤسّسه قرآنی ریحانه نبی (ترم 2 سال 95-94)

 

 

برنامه هفتگی مؤسسه ریحانه نبی

  نیمسال دوم 96 95

 

 

 

 تسنیم

طوبی

مائده

بشری

شنبه

تفسیر ترتیبی

10-8

صحیفه سجادیه

11:30-10

نفحات الرحمانیه

15-13:30

تبیین احادیث قدسی

10-8:30

اخلاق سلوکی

11-10

تجوید 1

9:30-8

مکالمه عربی

11-9:30

مکالمه عربی

12:30-11

یکشنبه

راه مبین 4

9:30-8

راه مبین 3

10:30-9:30

راه مبین 5

12-10:30

اخلاق در قرآن

9:30-8

چهل حدیث

11-9:30

زبان انگلیسی

12:30-11

راه مبین 1

11-9

تفسیر موضوعی

12:30-11

حفظ

10:30-9

حفظ

12-10:30

دوشنبه

تدبر در قرآن

جزء 30

10-8:30

روانشناسی اسلامی

12-10

چهل تکه دوزی

14-12:30

پرسش و پاسخ قرآنی

9:20-7:50

طرح جامع مترجمی

12-9:30

مترجمی عالی 1

12-9

سه شنبه

تغذیه قرآنی

10:30-9

نهج البلاغه

12-10:30

مترجمی عالی 4

12-8:30

دوره مفاهیم قرآن جزء 3

10-8:30

دوره مفاهیم قرآن جزء 9

11:30-10

مکالمه عربی

دوره مقدماتی

10:30-8:30

مکالمه عربی

دوره متوسطه

13-11

چهارشنبه

سیره نبوی

12-10

مترجمی مقدماتی

12-8:30

تجوید 1

12-10